Wettelijke aspecten

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door:

VIANGRO S.A.
Rue de la Bienvenue 10, B-1070 Brussel
België
Tel: 02-558 32 00 - Fax : 02-558 32 01
Handelsregister/BTW-nummer: BE 0461.523.228

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De site kan gratis worden geraadpleegd, zonder garanties vanwege de Viangro N.V. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

·        Inhoud van de site:
De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van de Viangro N.V. om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. De Viangro N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Viangro N.V. behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. De Viangro N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker. De Viangro N.V. nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

·        Beschikbaarheid van de site:
De Viangro N.V. garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. De Viangro N.V.  geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. De Viangro N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te raadplegen.

·        Gebruik van de informatie door de gebruiker – Intellectuele eigendom:
De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Viangro N.V.. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van de Viangro N.V.  en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, tekeningen, beelden, teksten op de sites van de Viangro N.V.  mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt zijn wereldwijd beschermde merken en/of modellen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Viangro N.V.

·        Hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd door de Viangro N.V.:
De aanwezigheid van hyperlinks op de site van de Viangro N.V. betekent niet dat de Viangro N.V.  een controle uitoefent op deze sites, noch dat de Viangro N.V. op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geplaatst, doorgegeven of verdeeld worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Viangro N.V.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Viangro N.V. verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar website te beschermen. Vanaf 25 mei 2018, geldt de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming, de zogenaamde 'GDPR', of elke andere wetgevingshandeling tot wijziging ervan.

TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil betreffende de site van de Viangro N.V. wordt beheerd door de Belgische rechtspraak. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel, België zijn bevoegd.

In geval van geschil wordt een gedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding, afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.